Wasz koszyk jest pusty

Nie jesteś zalogowany

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki handlowe obowiązujące w sklepie internetowym www.mojataska.sk obowiązują od 1 stycznia 2016 r 1. Postanowienia ogólne Niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej pomiędzy sprzedającym, którym jest Green Print s.r.o. z siedzibą pod adresem Hlisno810, 027 44 Tvrdošín, SR, IČO: 46587993, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym OS w Žiline, dep. Ltd. wstawić 56329 / L (zwaną dalej „sprzedawcą”) oraz kupującym, którego przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy.

Dane kontaktowe sprzedawcy:
Green Print s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín, SR
IČO: 46587993, DIČ: 2023482010, IČ DPH: SK2023482010
Bankový účet Tatra banka, a. s., císlo: 2928873107 / 1100, IBAN: SK22 1100 0000 0029 2887 3107 SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +48 696 384 913, E‐mail: info@torbaeuropejska.pl
 

Magazyny:
Green Print s.r.o.
Oravická 617 / 20
028 01 Trstená
Słowacja
Telefon: 696 384 913 , e-mail:  info@torbaeuropejska.pl

 

Adres i kontakt sprzedawcy, pod którym kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi:
Green Print s.r.o. ‐ areál OVP, Oravická 617/20, 028 01 Trstená
Tel.: +48 696 384 913  e-mail:info@torbaeuropejska.pl

Organ nadzorczy:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B‐89, 011 79 Žilina 1
odbortechnickejkontrolyvýrobkovaochranyspotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632130
fax č.: 041/ 7632139
e‐mail: za@soi.skhttp://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie‐podnetov‐staznosti‐navrhov‐a‐ziadosti.soi

Reklamacja konsumenta:
http://www.spotrebitelskecentrum.sk/podanie/

Alternatywne rozwiązywanie sporów online (RSO):
https://app.youstice.com/blox%E2%80%90odr/generix/odr/sk/app2/_complaint_/cc/2156

1.1. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacji, z późniejszymi zmianami w dniu zawarcia umowy kupna, stanowią integralną część umowy kupna. W przypadku zawarcia przez sprzedającego i kupującego pisemnej umowy kupna, w której ustalą warunki odbiegające od niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji, postanowienia umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami handlowymi i warunkami reklamacji. Tak ustalone warunki nie mogą kolidować z innymi przepisami prawa (skrócenie terminu zwrotu towaru, okresu gwarancji itp.). związane z przedmiotem umowy kupna, jeżeli towar jest dostarczany lub usługa świadczona przez sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie umowy.
1.2.
Cena zakupu towarów wyświetlona na dowolnej stronie internetowej handlu elektronicznego obsługiwanej przez sprzedającego nie obejmuje podatku od wartości dodanej, chyba że zostanie stwierdzone, że jest on uwzględniony w kwocie określonej przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej.
1.3.
Cena zakupu towarów wyświetlana w dowolnej witrynie handlu elektronicznego nie obejmuje ceny towarów wysyłkowych ani innych usług opcjonalnych. Wszystkie akcje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że określono inaczej dla konkretnego produktu.
1.4.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów w dowolnym momencie na dowolnej witrynie handlu elektronicznego obsługiwanej przez sprzedawcę. Zmiana ceny towaru nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od tego, czy towar nie został jeszcze dostarczony.
1.5.
W przypadku, gdy sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań określonych w obowiązującym ustawodawstwie Republiki Słowackiej lub Wspólnot Europejskich lub w niniejszych warunkach, kupujący może skorzystać ze swojego prawa przeciwko sprzedającemu za pośrednictwem właściwego sądu.
1.6.
Wszystkie informacje o towarach oferowanych w sklepie internetowym pochodzą odpowiednio z oficjalnych źródeł ich producentów. dostawców. W przypadku otrzymania błędnych informacji sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie i bez uprzedzenia poprawić, uzupełnić lub w inny sposób zmodyfikować te informacje. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
 

2.Sposób zawarcia umowy kupna:

2.1. Propozycja zawarcia umowy kupna przesyłana jest przez kupującego do sprzedawcy w postaci wypełnionego i przesłanego formularza na stronie internetowej sprzedawcy, który przesłał propozycję zawarcia umowy kupna, której przedmiotem jest przeniesienie własności zwane dalej „zamówieniem”).
2.2. Po wysłaniu zamówienia kupujący otrzyma na swój adres e-mail powiadomienie o otrzymaniu zamówienia w systemie elektronicznym sprzedawcy (dalej „potwierdzenie dostarczenia zamówienia”). W razie potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące zamówienia kupującego można przesłać na adres e-mail kupującego. W celu uniknięcia błędów Sprzedawca telefonicznie lub w inny odpowiedni sposób weryfikuje ważność i zakres zamówienia, sposób płatności oraz transport, a także potwierdza termin i cenę dostawy. 2.3. Potwierdzenie dostawy zawiera informację, że zamówienie zostało dostarczone do sprzedawcy, ale nie jest akceptacją propozycji zawarcia umowy kupna.
2.4
Sprzedawca prześle następnie na adres e-mail kupującego informację, czy zamówienie kupującego zostało przyjęte (zwane dalej „przyjęciem zamówienia”). Przyjęcie zamówienia zawiera informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, a także informację o cenie towaru i / lub innych usług, informację o przewidywanym czasie dostawy towaru, nazwę oraz informację o miejscu, do którego towar ma być dostarczony. cena, warunki, sposób i termin transportu towaru do uzgodnionego miejsca dostawy towaru kupującemu, dane sprzedawcy (nazwa firmy, siedziba, numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny w rejestrze handlowym itp.) lub inne niezbędne informacje.
2.5.
Umowa kupna zostaje zawarta poprzez doręczenie kupującemu akceptacji zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.
2.6
Sprzedawca przed wysłaniem zamówienia poinformował Kupującego o przedumownych informacjach dotyczących reklamacji, płatności, warunków handlowych, transportu i innych w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niezastąpiony poprzez:
za)
główne cechy towarów lub charakter usługi w zakresie odpowiednim dla zastosowanych środków komunikacji oraz towarów lub usług na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy,
b)
informowany o nazwie handlowej i siedzibie sprzedawcy na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy oraz w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
c)
na numer telefonu Sprzedawcy oraz inne dane, które są istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności jego adres e-mail i numer faksu, jeżeli ma on poinformować o tym na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
d)
poinformowany o adresie sprzedawcy, pod którym kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć reklamację lub inną reklamację w rozumieniu art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
e) na całkowitą cenę towarów lub usług, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie inne podatki lub, biorąc pod uwagę charakter towarów lub usług, cena nie może być z góry rozsądnie określona, ​​sposób jej obliczenia, a także koszty transportu, dostawy, wysyłki i inne koszty i opłaty lub jeżeli tych kosztów i opłat nie można ustalić z wyprzedzeniem, że kupujący będzie zobowiązany je zapłacić, poinformował o tym sprzedawcę na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce,
f) o warunkach płatności, warunkach dostawy, terminie, w jakim sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru lub świadczenia usługi, informacji o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i sugestii poinformował kupującego w odpowiednich artykułach niniejszego regulaminu, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handel elektroniczny sprzedawcy,
g) w sprawie informacji o prawie kupującego do odstąpienia od umowy, o warunkach, terminie i trybie wykonywania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
h) poinformował o udostępnieniu formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w art. 10 oraz w załączniku do niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy; Sprzedawca udostępnił również formularz odstąpienia od umowy kupna w załączniku do niniejszego regulaminu i reklamacji, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy
i) z informacją, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, poniesie koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. 102/2014 Sb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej „ustawa o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość”), a także o odstąpieniu od umowy kupna koszt odesłania towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, jot) zobowiązanie kupującego do zapłacenia sprzedającemu ceny za faktycznie wykonane świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, jeżeli kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po wyrażeniu przez sprzedającego wyraźnej zgody na podstawie § 4 ust. 6 Ustawy o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość poinformowana w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
k) o okolicznościach, w których kupujący traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, l) na pouczeniu o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru lub usługi na podstawie art. § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego poinformowany w art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
l) na pouczeniu o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru lub usługi na podstawie art. § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego poinformowany w art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
m) o istnieniu i szczegółach gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę na zasadach bardziej rygorystycznych niż określone w art. § 502 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zostały podane przez producenta lub sprzedawcę, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych kupującemu po sprzedaży towarów lub usług, o ile taka pomoc jest udzielona na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz art. 9 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
n) istnienie odpowiednich kodeksów postępowania, których sprzedawca zobowiązał się przestrzegać, oraz sposobu, w jaki kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać ich brzmienie na odpowiedniej stronie katalogu handlu elektronicznego sprzedawcy,
o) czas trwania umowy, w przypadku umowy na czas określony; w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub w przypadku umowy, której ważność ulega automatycznemu przedłużeniu, poinformował również o warunkach rozwiązania umowy na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstronie elektronicznej działalność sprzedawcy,

p) o minimalnym czasie trwania zobowiązań kupującego wynikających z umowy kupna, jeżeli umowa kupna nakłada taki obowiązek na kupującego na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedającego oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handlu elektronicznego sprzedającego,
q) o zobowiązaniu kupującego do wpłacenia zaliczki lub dostarczenia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie sprzedającego oraz o warunkach, które mają zastosowanie do jego świadczenia, jeżeli umowa kupna nakłada taki obowiązek na kupującego na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy,
r) o możliwości i warunkach pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem systemu alternatywnego rozwiązywania sporów, jeżeli sprzedawca zobowiązał się do skorzystania z tego systemu poinformowany na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz w niniejszym regulaminie, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
s) o czynnościach niezbędnych do zawarcia umowy kupna poprzez opisanie tych niezbędnych czynności w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy,
t) że umowa kupna będzie przechowywana w formie elektronicznej u sprzedawcy i będzie dostępna dla kupującego po złożeniu przez kupującego o to na piśmie na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy ,
u) że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki podany na odpowiedniej stronie katalogu w handlu elektronicznym sprzedawcy oraz w niniejszych warunkach handlowych i dotyczących reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie handlu elektronicznego sprzedającego.
2.7. Jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku informacyjnego uiści dodatkowe opłaty lub inne koszty zgodnie z pkt. 2.6. list e) niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne lub koszty zwrotu towaru zgodnie z pkt. 2.6. list i) niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji, kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty tych dodatkowych kosztów lub opłat.

3. Prawa i obowiązki sprzedawcy

3.1.
Sprzedawca jest zobowiązany do:
a)
dostarczyć kupującemu towar w uzgodnionej ilości, jakości i terminie na podstawie zamówienia potwierdzonego przyjęciem i zapakować lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i zabezpieczenia,
b)
upewnić się, że dostarczony towar jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej,
c)
niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, ale nie później niż wraz z dostawą towaru do dostarczenia kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. Świadectwo musi zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt 2.6. w tym formularz odstąpienia od umowy kupna.
d)
przekazać kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru i korzystania z towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej.
3.2.
Sprzedający ma prawo do należytej i terminowej zapłaty ceny kupna od kupującego za dostarczony towar.
3.3.
Jeżeli z powodu sprzedaży zapasów lub niedostępności towaru sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towaru w terminie uzgodnionym w umowie kupna lub w niniejszych warunkach lub po uzgodnionej cenie kupna, sprzedawca jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu świadczenia zastępczego lub anulacji zamówienia. Kupujący może odstąpić od umowy kupna lub anulować zamówienie przesyłając wiadomość e-mail. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już cenę zakupu lub jej część, sprzedawca zwróci już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy kupna lub anulowanie zamówienia kupującemu na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej. Jeśli kupujący nie przyjmie świadczenia zastępczego oferowanego przez sprzedającego lub odstąpi od umowy kupna w rozsądnym terminie, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, a jeśli kupujący zapłacił już cenę kupna lub jej część, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej ceny kupna lub jej części. w terminie 14 dni od dnia doręczenia kupującemu odstąpienia od umowy kupna.
3.4.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży opublikowanych w e-sklepie, do anulowania lub wprowadzenia jakiejkolwiek akcji cenowej w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują następnie dla wszystkich zamówień utworzonych od momentu ich zmiany.

4.Prawa i obowiązki kupującego

4.1.
Kupujący został poinformowany przez sprzedawcę, że część zamówienia jest zobowiązana do zapłaty ceny.
4.2.
Kupujący zobowiązany jest do:
a)
przejąć zamówiony i dostarczony towar,
b)
zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszty dostawy towaru,
c)
potwierdzić odbiór towaru na liście przewozowym własnym podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.
4.3.
Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony

5.Warunki dostawy i płatności

5.1. Zwykła dostępność towarów wraz z datą ich wysyłki jest podana przy każdym produkcie lub usłudze na stronie e-commerce. Sprzedawca wyświetla w e-sklepie informacje o zwyczajowej dostępności towaru. Jednak informacje te mogą ulec zmianie, a sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności oferowanych towarów i usług w ogóle lub w niektórych punktach odbioru lub niektórych środkach transportu. Rzeczywista dostępność towaru zostanie potwierdzona kupującemu na podstawie pytania kupującego.
5.2. O ile sprzedający i kupujący nie uzgodnili inaczej w umowie kupna, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia kupującemu przedmiotu, nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy kupna. Jeżeli sprzedawca nie wypełni swojego zobowiązania do dostarczenia przedmiotu w terminie określonym w zdaniu pierwszym, kupujący wezwie go do dostarczenia przedmiotu w dodatkowym rozsądnym terminie przewidzianym przez niego. Jeśli sprzedawca nie dostarczy przedmiotu nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
5.3. Sprzedający ma prawo zaprosić kupującego do odbioru towaru jeszcze przed upływem terminu dostawy ustalonego w umowie kupna.
5.4. Prezentacja towarów na dowolnej witrynie handlu elektronicznego obsługiwanej przez sprzedawcę ma jedynie charakter poglądowy. Waga, wymiary i inne informacje o towarze zawarte w katalogach, broszurach i innych dokumentach sprzedawcy umieszczonych na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy podaje producent.
5.5. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w miejscu, w którym sprzedający lub jego przedstawiciel jest upoważniony do dostarczenia towaru i kupujący uzgodnione w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (dalej „Miejsce”). Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w przedziale czasowym, w jakim sprzedający lub jego przedstawiciel upoważniony jest do dostarczenia towaru i kupujący uzgodniony w umowie kupna lub w inny sposób w czasie przed dostawą towaru (dalej „Przedział czasowy”).
5.6.
Jeżeli sprzedawca dostarczy towar kupującemu na miejsce i w terminie, kupujący jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub zapewnienia odbioru towaru przez osobę upoważnioną w przypadku nieobecności do odbioru towaru oraz podpisania protokołu zapłaty ceny kupna oraz dostawy i dostawy towaru. Osoba trzecia upoważniona do odbioru towaru jest zobowiązana do przedłożenia sprzedawcy kopii potwierdzenia zamówienia. Towar uważa się za dostarczony i odebrany w momencie dostarczenia towaru kupującemu. Dostarczenie towaru Kupującemu oznacza dostarczenie towaru na Miejsce, przejęcie go przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego i podpisanie protokołu zapłaty ceny zakupu oraz dostawy i dostawy towaru przez Kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez Kupującego.
5.7.
W przypadku konieczności ponownego dostarczenia towaru z powodu nieobecności kupującego w Serwisie iw określonym przedziale czasowym lub jeśli kupujący bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy kupna w ciągu 7 dni po upływie terminu na próżno, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za szkody rzeczywisty koszt próby nieudanej dostawy towaru do Serwisu.
5.8. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czyli towaru i jego opakowania niezwłocznie po dostawie w obecności przedstawiciela sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia wady towaru, przedstawiciel sprzedawcy jest obowiązany umożliwić kupującemu sporządzenie protokołu dotyczącego zakresu i charakteru wady towaru, której prawidłowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela sprzedawcy. Na podstawie takiego protokołu przekazanego sprzedawcy kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą lub potwierdzić dostawę towaru z wadą, a następnie zgodnie z art. 8 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, aby zgłosić reklamację z tytułu wad towaru do sprzedawcy lub wyznaczonej osoby. W przypadku, gdy kupujący odmówi odbioru dostarczonego towaru z wadą, wszelkie celowo poniesione koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi sprzedawca.
5.9. Kupujący jest uprawniony w przypadku niedostarczenia towaru przez sprzedającego w terminie wskazanym w pkt. 5.2. niniejszych warunków do odstąpienia od umowy kupna, a sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu już zapłaconą część ceny kupna w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy kupującego wskazany przez kupującego.
5.10. Podczas tworzenia zamówienia kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności: płatność za towar gotówką w miejscu wydania:
kupujący płaci cenę zakupu gotówką w wybranym punkcie sprzedaży sprzedawcy.
płatność za towar za pobraniem: kupujący płaci cenę zgodnie z umową kupna oraz opłatę za pobranie przy odbiorze towaru na adres dostawy.
Płatność za towar przelewem bankowym: w przypadku wyboru tej formy płatności do kupującego zostanie automatycznie wysłane polecenie zapłaty z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu.
Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy (zwykle w ciągu 2 dni roboczych) kupujący zostanie o tym fakcie powiadomiony e-mailem, a następnie zamówiony towar lub usługa zostanie wysłana.
5.11. Kupujący wybiera sposób płatności podczas składania zamówienia, ponieważ nie wszystkie sposoby płatności są dostępne dla wszystkich środków transportu, punktów sprzedaży czy grup towarów - e-sklep automatycznie pozwala na wybór tylko takiej formy płatności, jaka jest możliwa w konfiguracji.
5.12. Kupujący może zmienić wybrany sposób płatności tylko po uzgodnieniu ze sprzedającym.
5.13. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym kupujący wybiera sposób dostawy. Dostępne są następujące metody dostawy: odbiór osobisty w punkcie wydawania: kupujący odbierze towar osobiście w jednym z dostępnych punktów wydawania: Działalność sprzedawcy: OVP area, Oravická cesta 028 01 Trstená Punkt poboru: Aleja slobody 1900/19, 026 01 Dolný Kubín Nie wszystkie punkty wydawania są dostępne dla wszystkich rodzajów towarów i usług. Przy składaniu zamówienia kupujący ma możliwość wybrania tylko dostępnych punktów wydawania dla danego rodzaju towaru lub usługi Kurier: Sprzedawca dostarcza przesyłkę Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej (Z reguły transport kurierem realizowany jest za pośrednictwem firmy zewnętrznej, w niektórych przypadkach transport może być również realizowany własnym transportem). W wybrane miejsce dostawy. Towar dostarczany jest kurierem tylko w dni robocze.
5.14. Cena za dostarczenie zamówienia do miejsca wskazanego przez kupującego dla poszczególnych rodzajów transportu uzależniona jest od wybranego środka transportu, sposobu płatności za przesyłkę, rodzaju towaru, wagi, wymiarów oraz ceny przesyłki. Aktualny fracht obliczany jest online do złożenia zamówienia w zależności od powyższych parametrów.

6. Cena zakupu

6.1.
Cena zakupu towaru uzgodniona w umowie kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym jest podana w przyjęciu zamówienia (zwana dalej „ceną kupna”). Jeżeli cena zakupu podana w potwierdzeniu dostarczenia zamówienia jest wyższa niż cena za identyczny towar podana w ofercie e-commerce w momencie wysyłania zamówienia do kupującego, sprzedawca dostarczy kupującemu wiadomość elektroniczną informującą o nowej cenie zakupu w innej wysokości. nową umowę kupna, którą kupujący musi wyraźnie potwierdzić e-mailem lub na piśmie, aby zawrzeć ważną umowę kupna.
6.2.
Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę zakupu, w tym koszty dostawy towaru gotówką, odbiór osobisty, pobranie w miejscu dostawy lub przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy podane w potwierdzeniu zamówienia lub na stronie internetowej sprzedawcy.
6.3.
W przypadku, gdy kupujący płaci sprzedającemu cenę zakupu przelewem bezgotówkowym, za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania całej ceny zakupu na koncie sprzedawcy.
6.4.
Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę kupna za uzgodniony towar w terminie określonym w umowie kupna.
6.5.
W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu pełnej ceny zakupu do czasu dostarczenia towaru na Plac budowy, a strony nie uzgodniły, że cena zakupu towaru zostanie rozłożona na raty, Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu dostawy.
6.6.
Koszty związane z dostawą towaru nie są wliczone w cenę zakupu, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług na rzecz kupującego.
6.7.
Wszystkie ogłoszone udziały cenowe są zawsze ważne tylko do wyczerpania zapasów, chyba że określono inaczej dla konkretnego produktu.
 

7.Nabycie własności i przejście ryzyka uszkodzenia towaru

7.1. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę kupna za towar.
7.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego odbierze towar od sprzedawcy lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towaru, lub jeśli nie uczyni tego w terminie, gdy sprzedawca zezwoli kupującemu na zbycie towaru.

8.Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

8.1.
W przypadku stwierdzenia wady towaru, który można usunąć, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia go w odpowiednim czasie i we właściwym czasie. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Jeżeli reklamowana wada nie zostanie udowodniona lub okaże się, że nie jest to wada gwarancyjna, reklamacja zostanie odrzucona. Jeżeli wada nie jest objęta gwarancją, a kupujący wyrazi zgodę na płatną naprawę, towar zostanie naprawiony po cenie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
8.2.
Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub stopień wady.
8.3.
Sprzedawca, zamiast usunięcia wady, zawsze może wymienić wadliwy towar na idealny, o ile nie powoduje to poważnych trudności dla kupującego.
8.4.
W przypadku wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe używanie towaru jako rzecz bez wad kupujący ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy kupna. Te same prawa przysługują kupującemu w przypadku wad dających się naprawić, ale jeśli kupujący nie może właściwie korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad.
8.5.
W przypadku innych nieodwracalnych wad kupującemu przysługuje rozsądna zniżka z ceny towaru.
8.6.
Sprzedający poinformował kupującego o jego prawach wynikających ze statutu. § 622 Kodeksu Cywilnego (punkty od 8.1. Do 8.3. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) oraz uprawnienia wynikające z przepisów art. § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt. 8.4. Do 8.5. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi na czas przed wysłaniem zamówienia.
8.6.
Sprzedający poinformował kupującego o jego prawach wynikających ze statutu. § 622 Kodeksu Cywilnego (punkty od 8.1. Do 8.3. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) oraz uprawnienia wynikające z przepisów art. § 623 Kodeksu Cywilnego (pkt. 8.4. Do 8.5. Niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi na czas przed wysłaniem zamówienia.
8.7.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej, a kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji sprzedawcy lub wyznaczonej osobie. Informacje o wyznaczonych osobach i miejscach podane są na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy oraz w art. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sprzedawcy elektronicznego.
8.8.
Przy rozpatrywaniu reklamacji obowiązuje aktualna procedura reklamacyjna sprzedawcy, tj. Art. 8 warunków handlowych i warunków reklamacji. Kupujący został należycie zaznajomiony z procedurą reklamacyjną oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym gdzie można zgłosić reklamację oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z art. § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Z. z. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”) w okresie przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z czasem przed wysłaniem zamówienia.
8.9.
Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego od sprzedawcy w formie handlu elektronicznego na stronie internetowej sprzedającego.
8.10.
Kupujący ma prawo dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności za wady towaru tylko w przypadku towaru wykazującego wady, za który odpowiada producent, dostawca lub sprzedawca, który jest objęty gwarancją i został zakupiony u sprzedawcy.
8.11.
W przypadku stwierdzenia wady towaru kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u sprzedawcy zgodnie z art. § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do siedziby sprzedającego i złożenie sprzedawcy oświadczenia o woli kupującego do skorzystania z prawa określonego w pkt. 8.1. do 8.5. niniejszych warunków prowadzenia działalności i warunków reklamacji (zwanego dalej „Zgłoszeniem Reklamacji”), np. w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy. Sprzedawca zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie wymagane informacje zgodnie z prawdą w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, w szczególności precyzyjnie wskazać rodzaj i zakres wady towaru; Kupujący wskazuje również, które z jego praw wynikających z ust. Zastosowanie mają art. 622 i 633 Kodeksu Cywilnego.
8.12.
Procedura reklamacyjna dotycząca towaru, który może zostać dostarczony do sprzedawcy rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
a) doręczenie Sprzedawcy Zgłoszenia Reklamacyjnego,
b) dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego do sprzedawcy
8.13
Jeżeli przedmiotem reklamacji są towary, których nie można obiektywnie dostarczyć sprzedającemu lub które są zamontowane na stałe, kupujący oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 8.12 (a). a) ic) niniejszych reklamacji i warunków handlowych jest on zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej współpracy w celu zbadania reklamowanego towaru przez sprzedawcę lub osobę trzecią wskazaną przez sprzedającego. Procedura reklamacyjna dotycząca towaru, który nie może być obiektywnie dostarczony sprzedawcy lub który jest zamontowany na stałe rozpoczyna się w dniu, w którym dokonano oględzin towaru zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli jednak Sprzedawca lub wskazana przez niego osoba trzecia, pomimo niezbędnej współpracy ze strony Kupującego, nie zapewni oględzin w rozsądnym terminie, nie później jednak niż 10 dni od doręczenia Zawiadomienia Sprzedawcy, postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się w dniu doręczenia Zawiadomienia Sprzedawcy.
8.14 Sprzedawca lub wyznaczona osoba wystawia kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedawcę, np. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie, w którym jest on zobowiązany do dokładnego wskazania reklamowanych wad towaru i ponownego poinformowania konsumenta o przysługujących mu prawach określonych w punkcie 8.1. do 8.3. niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne (postanowienia § 622 kc) oraz uprawnienia wynikające z pkt.8.4. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (postanowienia § 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgłoszenia reklamacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kupującemu potwierdzenie reklamacji; jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli kupujący ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.
8.15. Kupujący jest uprawniony do decydowania, które ze swoich praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego i jednocześnie zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania sprzedawcy informacji o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego stosuje sprzedawca lub wyznaczona osoba zobowiązana do ustalenia sposobu rozpatrywania reklamacji na podstawie art. § 2 pismo m) Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji Sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona później. Jednak załatwienie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu do bezskutecznego załatwienia reklamacji Konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
8.16.
Jeżeli kupujący zgłosił reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub przez wyznaczoną osobę (dalej „ekspertyza towaru”). Niezależnie od wyniku oceny zawodowej sprzedawca nie może żądać od kupującego zwrotu kosztów fachowej oceny towaru lub innych kosztów związanych z fachową oceną towaru.
8.17.
Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu po 12 miesiącach od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca ją odrzucił, osoba, która załatwiła reklamację, jest zobowiązana wskazać w dokumencie reklamacyjnym, do kogo kupujący może przesłać towar do profesjonalnej oceny. W przypadku przesłania towaru przez Kupującego do ekspertyzy wskazanej w dokumencie obsługi reklamacji, koszty ekspertyzy towaru, a także wszelkie inne celowo poniesione koszty związane z ekspertyzą ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli kupujący wykaże fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas fachowej oceny towaru. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownej reklamacji wszystkie koszty poniesione w związku z fachową oceną towaru, a także wszystkie celowo poniesione koszty z tym związane. Ponownie złożonego wniosku nie można odrzucić.
8.18.
Kupującemu nie przysługuje prawo do odpowiedzialności za wady, o których sprzedający poinformował go przy zawarciu umowy lub które, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa kupna, musiał wiedzieć.
8.19.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny doskonały towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jeśli kupujący nie sprawi poważnych utrudnień.
8.20.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:
a.w przypadku oczywistej wady, którą kupujący był w stanie wykryć, sprawdzając przesyłkę przy dostawie towarów i której nie powiadomił przedstawiciela sprzedawcy zgodnie z pkt. 5.8. niniejsze warunki reklamacyjne i biznesowe,
b.jeżeli kupujący nie skorzystał z prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu gwarancji bydła,
c.jeżeli wada towaru polega na mechanicznym uszkodzeniu towaru spowodowanym przez kupującego,
d.jeżeli wada towaru została spowodowana jego użytkowaniem w warunkach nieodpowiadających intensywnością, wilgotnością, wpływami chemicznymi i mechanicznymi na środowisko naturalne towaru,
e.jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się lub zaniedbaniem staranności,
f.jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru poprzez nadmierne obciążenie lub użytkowanie niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,
g.jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru na skutek nieuniknionych i / lub nieprzewidzianych zdarzeń,
h.jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru poprzez przypadkowe zniszczenie i przypadkowe zepsucie,
i.jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną ingerencją, uszkodzeniem przez wodę, pożar, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną ingerencją siły wyższej,
j.jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w towar przez osobę nieuprawnioną.
8.21.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:
a) przekazując naprawiony towar,
b) wymianę towaru,
c) poprzez zwrot ceny zakupu towaru,
e) pisemne żądanie przejęcia świadczenia określonego przez sprzedającego,
f) uzasadnionym odrzuceniem reklamacji towaru.

8.22.
Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pisemnego dokumentu o sposobie załatwienia reklamacji i rozpatrzeniu reklamacji nie później niż 30 dni od daty reklamacji osobiście, za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub kurierskich lub kurierskich. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje kupującego niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub e-mailem, a jednocześnie będzie wraz z towarem e-mail. dowód rozpatrzenia reklamacji otrzymany pocztą elektroniczną.
8.23.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru, chyba że okres gwarancji jest określony dla przypadków szczególnych.
8.24.
Okres gwarancji przedłuża się o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.
8.25.
W przypadku wymiany towaru na nowy kupujący otrzyma dokument z informacją o wymianie towaru, a wszelkie inne reklamacje będą rozpatrywane na podstawie umowy kupna i niniejszego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego wrzenia, ale tylko na nowy towar.
8.26.
W przypadku wady możliwej do usunięcia, reklamacja zostanie rozstrzygnięta w zależności od decyzji kupującego zgodnie z punktem 8.15. niniejsze warunki reklamacji i biznesowe w następujący sposób:
a) sprzedawca zapewni usunięcie wady; lub
(b) sprzedawca wymieni wadliwy towar.
8.27. W przypadku wady możliwej do usunięcia i kupujący nie ustala niezwłocznie zgodnie z pkt. 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca załatwi reklamację usuwając wady.
8.28. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej więcej powtarzalnej wady możliwej do usunięcia lub szeregu różnych wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru bez wady, sprzedawca wyposaży się w zależności od decyzji kupującego zgodnie z punktem 8.15. . niniejsze warunki reklamacyjne i biznesowe, reklamacja wygląda następująco: a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych; lub b) w przypadku gdy sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, załatwi reklamację zwracając cenę zakupu towaru.
8.29. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej więcej powtarzalnej wady możliwej do usunięcia lub szeregu różnych wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako pozbawionego wady, a kupujący nie ustala niezwłocznie zgodnie z pkt.8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca załatwi reklamację wymieniając towar na inny funkcjonalny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
8.30. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy tylko wad wymienionych w Zawiadomieniu o zgłoszeniu reklamacji oraz w potwierdzeniu zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z punktem 8.14. niniejsze warunki reklamacyjne i biznesowe.
8.31. Na potrzeby reklamacji kilkakrotne wystąpienie jednej wady możliwej do naprawienia uznaje się za powtarzającą się wadę naprawialną.
8.32. Na potrzeby reklamacji występowanie więcej niż trzech różnych wad możliwych do usunięcia w tym samym czasie uważa się za większą liczbę różnych wad możliwych do usunięcia.
8.33. Prawo kupującego do złożenia reklamacji z tytułu wady towaru następuje po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i wezwaniu sprzedawcy do usunięcia wady towaru zgodnie z punktem 8.1. reklamacji i warunków handlowych i niezależnie od wyniku reklamacji nie jest już uprawniony do wielokrotnego składania reklamacji z tytułu tej samej unikalnej wady (nie wady tego samego rodzaju).
8.34. Przepisy art. 8 niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych nie dotyczy wprost podmiotów, które nie odpowiadają definicji konsumenta określonej w art. §2 list a) Ustawy.
8.35. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru do procedury reklamacyjnej, jeżeli reklamowany towar lub jego elementy są nadmiernie zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych warunków higienicznego bezpiecznego rozpatrzenia reklamacji.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI
 

8.37. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia towarów użytkowanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
8.38. Gwarancja nie obejmuje również wad, które wystąpiły: mechaniczne uszkodzenie produktu zmiany w; towary wykonane przez operatora lub osobę trzecią użytkowania niezgodnie z ogólnymi zasadami użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających ich temperaturze, zapyleniu, wilgotności, chemicznym i mechanicznym wpływom środowiska w sposób niezgodny z normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZSRR przeciążenie, przeciążenie, przeciążenie pożar, wyładowania atmosferyczne, elektryczność atmosferyczna lub statyczna, woda, ogrzewanie, uszkodzenia mechaniczne spowodowane wpływami zewnętrznymi i inne nieuniknione zdarzenia
8.39. Gwarancja nie obejmuje towarów, których ze względu na usunięcie, zniszczenie lub kradzież znaków identyfikacyjnych nie można zidentyfikować z towarem, którego sprzedaż była przedmiotem umowy kupna
8.40. W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru w ciągu 60 dni od daty złożenia reklamacji, sprzedającemu zgodnie z § 656 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie w wysokości 1 EUR / dzień za towar do 10 kg i 2 EUR / dzień za pozostałe towary. Po 180 dniach sprzedawca pozbędzie się nieodebranej reklamacji bez odszkodowania.

9.Dane osobowe i ich ochrona

9.1. Kontrahenci uzgodnili, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, jest zobowiązany do podania sprzedającemu w kolejności podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail.
9.2. Strony umowy uzgodniły, że kupujący, jeśli jest osobą prawną, jest zobowiązany do podania w zamówieniu sprzedawcy nazwy firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, numeru identyfikacyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail.
9.3. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić podane dane osobowe, a także zrezygnować z rejestracji po zalogowaniu się na stronie sklepu w sekcji „Zaloguj się” lub poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail info@greenprint.sk.
9.4. Sprzedawca informuje kupującego, że w rozumieniu art. § 10 ust. 3 litery b) ustawy nr 122/2013 Coll. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw ze zmianami (dalej jako „ZnOOÚ”) sprzedawca jako operator będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoby, której dane dotyczą, ponieważ dane kupującego będą przetwarzane. stosunki przedumowne z kupującym i przetwarzanie danych osobowych kupującego są niezbędne do wykonania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.
9.5.
Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia wyrazić zgodę zgodnie z art. § 11 ust. 1 Ustawy, że sprzedawca przetwarza i przechowuje jego dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej i / lub które są niezbędne w działalności sprzedawcy do przesyłania informacji o nowościach, rabatach i promocjach oferowanych towarów oraz przetwarzania ich we wszystkich jego systemach informatycznych , dotyczące przesyłania informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary.
9.6.
Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.
9.7.
Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z art. § 6 ust. 2 litery c) ZnOOÚ będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w celu określonym w niniejszych warunkach handlowych i warunkach reklamacji.
9.8.
Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z art. § 6 ust. 2 litery e) ZnOOÚ będzie zbierać dane osobowe w celach innych niż określone w niniejszym regulaminie oraz zapewnia, że ​​dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały zebrane oraz nie będzie łączył ich z danymi osobowymi, które uzyskano do innych celów.
9.9.
Kupujący wyraża zgodę Sprzedawcy zgodnie z punktem 9.5 niniejszych Reklamacji i Warunków Handlowych na czas określony do czasu spełnienia celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedawca niezwłocznie zapewni likwidację danych osobowych Kupującego w związku z wypełnieniem celu przetwarzania. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa po upływie 1 miesiąca od doręczenia sprzedającemu odwołania zgody przez kupującego.
9.10.
Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że ​​sprzedawca poinformował go w wystarczający, zrozumiały i niezastąpiony sposób:
swoje dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1. niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacji,
dane identyfikacyjne osoby trzeciej będącej firmą, która dostarcza zamówiony towar kupującemu, tak aby dane te znalazły się w akceptacji,
cel przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna pomiędzy sprzedającym, kupującym,
że będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania w tym kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, jeżeli kupujący jest osobą fizyczną oraz w zakresie firmy, adres siedziby w tym kod pocztowy, numer identyfikacyjny, numer telefonu i adres e-mail, jeżeli kupujący jest osobą prawną osoba
że kupujący jest zobowiązany do podania wymaganych danych osobowych,
9.11.
Sprzedawca oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie będzie sprzeczny ze ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie będzie ich obchodził. Sprzedawca oświadcza, że ​​nie będzie egzekwował ani nie uzależniał zgody osoby zainteresowanej grożąc odrzuceniem stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania ciążącego na sprzedającym.
9.12.
Kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy na pisemne żądanie
a) potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jego osoby,
c) w ogólnie zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych w systemie informatycznym oraz o jego statusie, w zakresie:
d) dane identyfikacyjne sprzedawcy i przedstawiciela sprzedawcy, jeśli został wyznaczony,
e) tożsamość pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca nie postępuje zgodnie z §8 ZnOOÚ przy pozyskiwaniu danych osobowych,
f) w ogólnie zrozumiałej formie, dokładne informacje o źródle, z którego zostały przetworzone jego dane osobowe,
g) w ogólnie zrozumiałej formie kopię swoich danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
(h) dodatkowe informacje, które ze względu na wszystkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych są niezbędne kupującemu do zagwarantowania swoich praw i prawnie chronionych interesów, w szczególności w zakresie:
(i) pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania żądanych danych osobowych; jeżeli sprzedawca uzyska dane osobowe kupującego na podstawie zgody kupującego zgodnie z §11 ZnOOÚ, powiadom kupującego o ważności zgody, a obowiązek kupującego do podania danych osobowych wynika z bezpośrednio wykonalnego prawnie wiążącego aktu Unii Europejskiej, umowy międzynarodowej, którą jest związana Republika Słowacka lub prawa sprzedawca informuje kupującego o podstawie prawnej nakładającej na kupującego ten obowiązek oraz informuje kupującego o skutkach odmowy podania danych osobowych,j) informacje o podmiotach trzecich, jeżeli jest przewidywane lub oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe,
k) krąg odbiorców, jeżeli przewiduje się lub jest oczywiste, że dane osobowe zostaną udostępnione, l) formę ujawnienia, jeżeli dane osobowe mają zostać ujawnione, m) państwa trzecie, w których planowane jest lub prawdopodobnie nastąpi przekazanie danych osobowych do tych krajów,
n) sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, (o) zniszczenia jego danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty; jeżeli przedmiotem przetwarzania są urzędowe dokumenty zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,
p) likwidacji jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia ZnOOÚ lub innego obowiązującego przepisu prawnego Republiki Słowackiej.
9.13. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo sprzeciwić się sprzedawcy:
a) przetwarzanie jego danych osobowych, które zakłada, że ​​są lub będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego bez jego zgody i żądania ich zniszczenia,
b) wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową; lub c) podanie danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 litery d) do celów marketingu bezpośredniego.
9.14. Na podstawie bezpłatnego pisemnego żądania kupujący ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę w przypadkach na podstawie § 10 ust. 3 litery a), e), f) lub g) ZnOOÚ, podając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody nieuprawnionej ingerencji w jego prawa i prawnie chronione interesy, które w konkretnym przypadku są lub mogą zostać naruszone przez takie przetwarzanie danych osobowych; jeżeli nie uniemożliwiają tego względy prawne i zostanie udowodnione, że sprzeciw kupującego jest uzasadniony, sprzedawca jest zobowiązany do zablokowania i zniszczenia bez zbędnej zwłoki danych osobowych, wobec przetwarzania których kupujący wyraził sprzeciw, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.
 

10.Odstąpienie od umowy kupna

10.1. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał poważnych zmian, które uniemożliwiły sprzedającemu wypełnienie zobowiązań z powodu działania siły wyższej lub jeśli pomimo wszelkich starań, aby tego zażądać, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach lub po cenie określonej w zamówieniu, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego i jednocześnie jest zobowiązany zaoferować kupującemu świadczenie zastępcze lub możliwość odstąpienia od umowy kupna (anulowanie zamówienia). W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna z przyczyn podanych w niniejszym punkcie reklamacji i warunków handlowych, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu zadatku za towar uzgodniony w umowie kupna w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu przelewem na konto wskazane przez kupującego. .
10.2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z art. § 7 i nast. Akt nr. 102/2014 Sb. o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość (zwanej dalej „Ustawą o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość”) w terminie 14 dni od otrzymania towaru, wzgl. od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedawca dopełnił obowiązku informacyjnego zgodnie z art. § 3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
10.3. W tym okresie kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w klasycznym sklepie z kamieniami, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
10.4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego towaru lub gdy:
a)towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, od dnia odebrania towaru, który został dostarczony jako ostatni,
b) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, od dnia odebrania ostatniej części lub ostatniej sztuki,
c) w ramach umowy dostarcza towary wielokrotnie przez określony czas, od daty przejęcia pierwszego dostarczonego towaru.
10.5. Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest zakup towaru jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10.6. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane przez kupującego w formie pisemnej w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że nastąpiło odstąpienie od umowy, bądź w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr. 1 z niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane sprzedającemu nie później niż ostatniego dnia terminu określonego w art. § 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
10.7.
10.8. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, każda dodatkowa umowa związana z umową kupna, od której kupujący odstąpił, również zostaje anulowana od początku. Nie można żądać od kupującego żadnych kosztów ani innych płatności w związku z odstąpieniem od umowy dodatkowej, z wyjątkiem zapłaty kosztów i płatności określonych w art. § 9 ust. 3 ust. § 10 ust. 3 i 5 Ustawy o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży na odległość i cenach za usługę, jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i pełne wykonanie usługi nastąpiło.
10.9.
Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna odesłać towar na adres siedziby przedsiębiorcy lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował, że odbierze towar osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu niniejszych warunków handlowych i reklamacji, uważa się za zachowany, jeżeli przekazanie towaru do transportu nastąpiło nie później niż w ostatnim dniu tego terminu.
10.10.
Kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu kompletny towar wraz z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany.
10.11.
Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Sprzedający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia kupującemu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności wynikające z umowy kupna lub w związku z nią, w tym transport, dostawę i pocztę oraz inne koszty i opłaty. . Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności na podstawie niniejszego punktu niniejszych warunków przed dostawą towaru lub do czasu, gdy kupujący udowodni sprzedającemu zwrot towaru, chyba że sprzedawca zaproponuje odebranie towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. umowy zgodnie z punktem przejścia niniejszych warunków handlowych i reklamacji musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy kupna, który stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, w szczególności identyfikację kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towaru, sposób zwrotu otrzymanego świadczenia, w szczególności numer konta i / lub adres pocztowy kupującego.
10.12.
Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się je ponieść samodzielnie lub jeśli nie wypełnił obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 litera i) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
10.13.
Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres postępowania niezbędnego do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli Sprzedawca nie dopełnił obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy wynikającym z § 3 ust. 1 litera h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
10.14.
Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu towaru kupującemu w taki sam sposób, jak kupujący użył przy płatności, chyba że kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu bez dodatkowej zapłaty kupującemu z tego tytułu.
10.15.
W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towary, które są używane, uszkodzone lub niekompletne, kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy:
a)
wartość, o którą obniżono wartość towaru zgodnie z art. § 457 Kodeksu Cywilnego w kwocie rzeczywistej
b)
koszty poniesione przez sprzedającego w związku z naprawą towaru i przywróceniem go do pierwotnego stanu. Zgodnie z tym punktem reklamacji i warunkami handlowymi kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy odszkodowania maksymalnie w wysokości różnicy między ceną zakupu towaru a wartością towaru w chwili odstąpienia od umowy kupna. 15
10.16.
Zgodnie z ust. § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:
a)
sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
b)
sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie,
c)
sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
d)
o dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy.
mi)
sprzedaży towarów, które w czasie po zawarciu umowy i otrzymaniu towaru od sprzedawcy kupującemu kupującemu są zmontowane lub używane w taki sposób, że ich przywrócenie do pierwotnego stanu przez sprzedającego nie jest możliwe bez zwiększonego wysiłku i zwiększonych kosztów
10.17.
Przepisy art. 10 niniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i reklamacji nie dotyczy w sposób wyraźny podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 pismo a) ustawy nr. 102/2014 Sb. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość.
 

11.System klienta

11.1. Sprzedawca oferuje w swoim e-sklepie na stronie www.mojataska.sk system kliencki, który umożliwia klientom uzyskanie korzyści po spełnieniu określonych warunków.
11.2. Korzystanie z systemu jest dobrowolne, kupujący może zdecydować, czy chce skorzystać z systemu.
11.3. Jeżeli kupujący chce korzystać z systemu na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach, musi zostać zarejestrowanym klientem i założyć własne konto klienta (rejestracja) na www.mojataska.sk (dalej Konto Użytkownika) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie zgody na warunki użytkowania .
11.4. Zarejestrowany Użytkownik może, na warunkach określonych przez Sprzedawcę, poprzez połączenie z kontem Użytkownika korzystać z oferowanych rabatów, przywilejów lub nagród.
 

12.Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli umowa kupna jest zawierana na piśmie, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
12.2. Strony ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail
12.3. Odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Ustaw. 22/2004 Sb. o handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr. 128/2002 Coll. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu: 284/2002 Coll. z późniejszymi zmianami oraz Ustawa nr. 102/2014 Sb. O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
12.4. Niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacyjne stają się skuteczne wobec kupującego poprzez zawarcie umowy kupna
12.5. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść oraz w pełni się z nimi zgadza.
 

Pouczenie o wykonaniu prawa kupującego do odstąpienia od umowy kupna

1. Prawo odstąpienia od umowy kupna
 

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
Termin na odstąpienie od umowy upływa 14 dni od dnia odebrania towaru przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią, z wyjątkiem przewoźnika.
Korzystając z prawa odstąpienia od umowy kupna, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy kupna poprzez wyraźne oświadczenie (na przykład list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) na adres pocztowy Green Print sro, siedziba OVP, Oravická 617/20, 028 01 Trstená , Tel .: 043/5381 511, 0948 272 746, e-mail: info@greenprint.s
W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna, który znajduje się jako załącznik nr. 1
Warunków prowadzenia działalności i reklamacji lub na stronie internetowej www.mojataska.sk. sk.
W przypadku skorzystania z tej opcji niezwłocznie potwierdzimy przyjęcie odstąpienia od umowy kupna e-mailem, wzgl. na innym trwałym nośniku
Termin do odstąpienia od umowy kupna jest zachowany, jeżeli wyślą Państwo oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna.

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy kupna zwrócimy wszystkie płatności dokonane przez Ciebie w związku z zawarciem umowy kupna, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostawy towaru do Ciebie. Nie dotyczy to kosztów dodatkowych, jeśli wybrałeś inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy, ani kosztów usług dodatkowych, jeśli były one przedmiotem umowy i zostały wykonane w całości.
Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy kupna. Ich płatność zostanie dokonana najlepiej przelewem na konto bankowe lub w taki sam sposób, w jaki dokonałeś płatności, bez żadnych dodatkowych opłat.
Zapłata za zakupiony towar nastąpi dopiero po dostarczeniu zwróconego towaru na nasz adres lub po okazaniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Odeślij nam towar lub zanieś go na adres siedziby firmy lub do punktu odbioru, w którym go odebrałeś bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi okaziciel.
Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna odpowiada Państwu za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w okresie od jego wydania do momentu jego zwrotu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
 

 1. Załącznik.1                                    Odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość
  zgodnie  § 7 i nast. Akt nr.102/2014 Z. w sprawie ochrony konsumentów w związku ze sprzedażą towarów lub świadczenia usług na podstawie umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw

  Kupujący:                                                                                                           Sprzedawca:

  Imię i Nazwisko*:                                                                                           Nazwa firmy*:     

  Ulica i nr domu *:                                                                                           Ulica i nr domu *:

  Miasto*:                                                                                                           Miasto*:
                                                                                                           

  Telefon:                                                                                                               Telefon:

  E-Mail:                                                                                                                 E-Mail:

                                                                                                                              NIP*:    
                                                                                                                           
                 Niniejszym informuję, że odstępuję od zamkniętego: (wybierz jedną z opcji) umowa kupna umowy serwisowe Przedmiot umowy został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej: Otrzymałem potwierdzony numer zamówienia: od: Towar dotarł do mnie w dniu (dzień odbioru) *:

  numer faktury:

  a) przekazem pocztowym na mój adres (powyżej)

  b) przelewem na numer konta / kod banku lub IBAN: Podsumowanie przesyłki:

  Odstąpienie od umowy Towar podlegający odstąpieniu od umowy Faktura Akcesoria (jeśli przedmiotem odstąpienia jest towar) Jeżeli towar nie jest częścią przesyłki, przyjmuję do wiadomości fakt, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, do czasu niedostarczenia towaru lub nie udowodnienia nadania tego towaru.

  Nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy jestem zobowiązany do wysłania towaru sprzedawcy.      

                     
  W   ........................................                                                        dnia ........................................ 

  Podpis ........................................               

  * Zaznaczone pola są wymagane)
  Słowo „towary” można zastąpić słowem „usługa” bez konieczności zmiany tekstu

  Ten formularz został stworzony przez nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2010-2014 www.nakupujbezpecne.sk - certyfikacja sklepów internetowych. Dystrybucja jest możliwa, modyfikacja formularza jest zabroniona.
  Dlatego proszę o zwrot pieniędzy: (zaznacz tylko jedną opcję)
  pełna wartość faktury (wszystkie zafakturowane towary podlegają odstąpieniu od umowy)
  częściowa wartość faktury (tylko część towaru podlega odstąpieniu od umowy)

  Nazwa zwracanego przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk
  (tylko w przypadku zwrotu tylko części przedmiotu zamówienia):

  Wymagana wartość do zwrócenia:

  Kwota do zwrotu  *: